Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2012

Uhuladze
Reposted fromehcap ehcap

September 27 2012

Uhuladze
1705 7b6b
Reposted fromnfading nfading
Uhuladze
1714 231a
Reposted fromnfading nfading
Uhuladze
Reposted fromsuszonepomidory suszonepomidory
Uhuladze
Reposted fromsunwalk sunwalk
Uhuladze
9242 0453
Reposted frommoniamagda moniamagda
Uhuladze
2410 1ea7
Reposted fromneedtochange needtochange viaAnna-Hexe Anna-Hexe
Uhuladze
5170 ad57 500
Gustave Dore
Uhuladze
5751 e573 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
Uhuladze
5754 e4f2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
Uhuladze
Anti-Establish Mints

Liberté
Fraternité
& Minty Freshness
Reposted fromsashthesplash sashthesplash
Uhuladze
Uhuladze
Uhuladze
5842 7ea1
 Hotel del Salto, Columbia
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaAnna-Hexe Anna-Hexe
Uhuladze
Uhuladze
1211 a7ce

Streets of New York, 1950, Vivian Maier

Vivian Maier (1926 - 2009) był amerykańskim fotografem amatorem street, który pracował dla około czterdziestu lat jako opiekunka w Chicago. W ciągu tych lat wzięła około 100.000 zdjęć, przede wszystkim ludzi i weduty najczęściej w Chicago, choć wyjazd i fotografowane na całym świecie.

"Jej fotografie były znane i przeważnie niezabudowane, dopóki nie zostały odkryte przez miejscowego historyka, John Maloof, w 2007 roku. Po śmierci Maiera jej praca zaczęła otrzymywać krytyków.

Uhuladze
Uhuladze
0709 eaaf
Uhuladze
7813 a341
Reposted fromEmielRegis EmielRegis viaAnna-Hexe Anna-Hexe
Uhuladze
7606 ec2a
Reposted fromblackresin blackresin viaAnna-Hexe Anna-Hexe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl